Khai thuế điện tử Tìm hiểu Khai thuế điện tử Thông tin về Khai thuế điện tử Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký
Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet:

khai báo thuế
Là tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số thuế và đang kê khai nộp thuế thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Đã được cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ thông tin vàTruyền thông cấp phép họat động.
Thực hiện lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai iHTKK của Tổng Cục thuế (miễn phí) hoặc phần mềm hỗ trợ kê khai của các đơn vị làm dịch vụ (có trả phí sử dụng) để kê khai thuế.
Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế.

Share
 

Chính sách thuế

Thủ tục thuế

botaichinh
tongcucthue
cucthuetp