Khai thuế điện tử Tìm hiểu Khai thuế điện tử Thông tin về Khai thuế điện tử Những chi phí phát sinh khi sử dụng khai thuế qua mạng

Những chi phí phát sinh khi sử dụng khai thuế qua mạng

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Chi phí phát sinh khi sử dụng khai thuế qua mạng* Chi phí cho chữ ký số: * Chi phí cho chữ ký số:
- Chi phí một lần cho thiết bị token khi đăng ký: có phí
- Chi phí duy trì chứng thực : có phí

dola

* Chi phí cho việc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai
- Người nộp tuế có quyền lựa chọn: sử dụng phần mềm HTKK (của Tổng cục thuế): Miễn phí.
- Hoặc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai của các đơn vị dịch vụ: có phí.

Share
 

Chính sách thuế

Thủ tục thuế

botaichinh
tongcucthue
cucthuetp